Generalforsamling 2003

Science Fiction Cirklens generalforsamling, søndag den 25. maj 2003 kl 14:00

Referat v/ Paul D. Samsig

1. Valg af dirigent og referent

Til dirigent valgtes Richard Bertelsen, til referent Paul D. Samsig. Det konstateredes at general-forsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Formanden, Carl-Eddy Skovgaard, kunne berette, at vi på trods af at der ikke have været nogen udgivelser, så har der været gang i en række projekter indtil sidst på sommeren 2002, hvor vores to redaktører af Nuvum og Proxima samt Hans Henrik Løyche, meddelte at de mente der skete alt for lidt og at de stod for alt arbejdet, og hvis dette ikke stod for snarlig ændring ville de fratræde deres poster. Det afstedkom en dårlig og ubehagelig stemning, som har været stærkt hæmmende på den resterende bestyrelses arbejdslyst og iver. Traditionen tro blev ordet herefter givet til redaktørerne.

Proxima-redaktør Klaus Mogensen: Der er udgivet 3 numre siden sidste generalforsamling og et fjerde er på vej. Klaus afventer udfaldet af generalforsamlingen før han vil tage stilling til sin fremtidige holdning som redaktør af Proxima.

Novum-redaktør Olav Christiansen: Der er det sidste år kommet 3 numre. Olav afventer udfaldet af generalforsamlingen før han vil tage stilling til sin fremtidige holdning som redaktør for Novum.

Cirkel Serien har ingen fast redaktør for tiden så formanden påtog sig selv at sige et par ord. Som allerede nævnt var der ikke sket meget det sidste år. Der vil komme et par nye udgivelser hen på sensommeren 2003.

3. Kassererens beretning

Kassereren, Pia Engelbo, var desværre syg, så Paul Samsig påtog sig af regnskabsfremlæggelsen. Traditionen tro var der opstillet både et "kasseregnskab" og et periodiseret driftsregnskab. Der var intet specielt at bemærke ved regnskabet, idet det bar præg af at der havde været meget lidt aktivitet i det forgangne år. Regnskabet var afsluttet midt i en periode med abonnements-fornyelse, så man kan ikke umiddelbart aflæse antallet af abonnenter. Der er for første gang i lang tid blevet afskrevet på debitorer, i praksis er det alle udeståender ældre end 5 år.

4. Godkendelse af regnskabet

Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af følgende års kontingent

Idet der var en række indkomne forslag der kunne ende med have indflydelse på det fremtidige kontingents størrelse, var der bred enighed om at vente med dette punkt til efter punk 7.

6. Forslag fra bestyrelsen

Der var ikke indkommet forsalg.

7. Indkomne forslag

Olav Christiansen havde fremsat en række forslag, som dels havde været trykt i Novum, dels efter følgende suppleret via E-mail overfor bestyrelsen. Olav havde lade trykke en samlet oversigt der blev uddelt. Da listen var lang og ganerne tørre, blev det besluttet at holde en pause for behandlingen af disse. Efter pausen ridsede Olav baggrunden op for hans forlag. Det blev besluttet at behandle visse af forslagne samlet, og at starte med 2, 5 og 8.

  • Forslag 2. Ændring af formålsparagraf ved at udvide interesse området til at inkludere andet end science fiction.
  • Forslag 5. Ændring af formålsparagraf til at på at præcisere/begrænse omfanget af foreningens forlagsvirksomhed.
  • Forslag 8. Ændre foreningen til KUN at være en udgivervirksomhed.

Det punkt der udløste flest kommentarer, var om fantasy skulle indføjes i foreningens formåls-paragraf. Olavs umiddelbare formål var, ved at udvide interesseområdet, at appellere til flere mennesker og dermed også potentielt flere medlemmer. Der var dog umiddelbart ingen, der troede at det ville kunne påvirke medlemstallet i nævneværdig grad, men det rørte i højere grad ved noget mere fundamentalt, nemlig om det vi gik og beskæftige os med var, eller burde være bredere defineret end blot ved betegnelsen science fiction. Det blev bl.a. fremført som argument, at i mange udenlandske sammenhænge fandtes denne filtrering ikke, sf og fantasy blev altid behandlet og omtalt samlet, så SFC var dermed lidt ude af trit med tiden. Niels Dalgaard mente at dette nu mest skyldes kommercielle hensyn, idet forlag yndede at samle alt under denne fælles betegnelse. Der var bred enighed om at SFC aldrig (sjældent) har været afvisende over for indlæg om fantasy og andre beslægtede genrer, ikke mindst fordi der er store genremæssige overlap. Klaus Mogensen mente at det virkede hæmmede på lysten til at beskæftige sig med fantasy, når det nu ikke fremgik af formålsparagraffen. Lars Wriedt mente dog at det kunne gå hen og blive et problem hvis det kom på tryk, idet vi så pludselig var forpligtiget til at beskæftige os med fantasy.

Om regulering af omfanget af foreningens forlagsvirksomhed var Olavs formål at det skulle fremgå mere tydeligt hvilken slags forening vi er, og hvad vi tilbyder. Her var der rimelig bred enighed om, at det nu engang er lysten hos de mennesker der yder et stykke arbejde der regulerer SFCs aktiviteter.

Det blev besluttet at først stemme om det med vægtningen af foreningens aktiviteter skulle vedtægts reguleres. Det blev ikke vedtaget. Dernæst var der enighed om først at stemme om der skulle ændres ved formuleringen af foreningens interesseområde, det var der et stort flertal for. Derefter blev der enighed om at stemme om tre grader af ændring:

  1. sf og beslægtede genrer (14 stemmer)
  2. sf og fantasy (6 stemmer)
  3. sf, fantasy og beslægtede genrer (4 stemmer)

som det fremgår fik punkt 1 flest stemmer. Det vil herefter blive sendt til endelig urafstemning.

Forslag 6, Nedlæggelse af foreningen.

Ingen stemte for.

Forslag 7, Lokalforening frem for landsforening.

Der kan ikke benægtes at de arrangementer der bliver afholdt foregår i og omkring København. Det er dog ikke ensbetydende med at det ikke kan foregå noget andre steder, SFC vil altid gerne være behjælpelig med at formidle kontakt mellem medlemmer andre steder i landet. Ingen stemte for forslaget.

Forslag 1, Ændring af foreningens navn

Efter en del snak blev det klart at man i virkeligheden var voldsomt varm fortaler for det nuværende navn, udover at det selvfølgelig altid har konsekvenser at skifte navn pga. af alle de referencer det opstår i årenes løb. Til gengæld var der absolut heller ingen der kunne komme med et forslag der tilnærmelsesvis kunne siges at vække andet end spredt hovedrysten. Derfor blev de foreslået at vi stemte om at vente med en beslutning til næste år, i håb om at der ville dukke mange gode forslag op inden da. Det blev vedtage med (næsten) enstemmigt flertal

Forslag 4, Udmeldelse af Scifan.dk.

André Stæhr var kommet som repræsentant for scifan.dk. Han redegjorde for ideen bag scifan.dk, der er tiltænkt en rolle som et samlende og formidlende organ for foreninger med science fiction interesse imellem. Det skulle bl.a. udmønte sig i med tiden, at afholde fælles arrangementer, lidt i stil med hvad SFC og trekkies.dk har gjort før. Han beklage at der ikke rigtigt var nået at ske noget som helst, hvilket bl.a. skyldtes at tekkies.dk havde haft lidt interne problemer det havde været energi og tids krævende. Han mente dog at ideen var for god til at lade dø hen uden at give den en chance til. Den efterfølgende diskussion viste var de fleste var meget enige heri, og afstemningen resulterede dog også i at ingen stemte for udmeldelsen af scifan.dk.

Forslag 3, Novum og Proxima sammenlægges.

Der var rimelig bred enighed om at det var en ide der var værd at overveje nærmere, men at det ikke på stående fod var muligt at lave konsekvens beregninger eller få belyst alle tænkelig løsnings muligheder. Det blev enstemmigt pålagt bestyrelsen at undersøge muligheden.

5. Godkendelse af følgende års kontingent (udsat fra tidligere)

I lyset af de vedtagne beslutninger, blev det foreslået at kontingent på 150 kroner, idet det burde give lidt spillerum til eventuel ændringer mht. Proxima og/eller inkludering af moms.

8. Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg i år: Carl-Eddy Skovgaard, Pia Engelbo og Niels Dalgaard. Pia var som nævnt ikke til stede, men havde givet mundtligt tilsagn om at genopstille. Carl-Eddy var villig til at trække sig hvis andre ønskede at indtræde i bestyrelsen. Da ingen stod frem, blev de tre genvalgt med applaus. Årets afgående suppleanter var: Richard Bertelsen, Niels Christiansen og Jens Stürup. Sidstnævnte genopstillede ikke, og som erstatning opstillede Jens Christensen. De tre opstillede blev valgt uden kamp.

9. Valg af revisorer

Som revisor valgtes Poul Poulsen. Som revisorsuppleant valgtes Flemming Rasch.

Dirigenten takkede for god ro og orden samt en god debat. Herefter blev den officielle del af generalforsamlingen lukket.

Urafstemning

Følgende forslag blev sendt til urafstemning blandt foreningens medlemmer:

Ændringsforslag vedtaget på Generalforsamling 2003

Paragraf 2 ændres til

Foreningens formål er at skabe kontakt mellem interesserede i science fiction og beslægtede genre, samt at udbrede kendskabet til disse. Dette søges opnået ved at animere til dansksprogede udgivelser, medvirke til mødeaktivitet, udstillinger, m.v.

Resultatet blev, at forslaget er vedtaget.

  • Ja stemmer: 88%
  • Nej stemmer: 12%
  • Stemmeprocent: 78%