Generalforsamling 2004

Science Fiction Cirklens generalforsamling, søndag den 16/5 2004

Referat v/ Pia Engelbo

1. Valg af dirigent og referent

Richard Bertelsen blev valgt til dirigent og Pia Engelbo blev valgt til referent. Herefter blev det konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning v/Carl-Eddy Skovgaard

Det er nu ca. et år siden vi sidst havde generalforsamling.

Den gang gik det meste af tiden på forslag til vedtægtsændringer. Et enkelt blev vedtaget (tilføjelse til formålsparagraffen), resten blev nedstemt.

Jeg håber ikke, vi skal genoptage denne diskussion i år. Som jeg ser det, i bagklogskabens navn, ville ingen af ændringerne, selv om de var blevet vedtaget, have givet nogen forskel overhovedet, i hvert fald ikke som foreningen og dens bestyrelse ser ud i øjeblikket.

Der er ikke sket så meget udadvendt, fra foreningen mht. medlemsmøder i det forløbne år, som der plejer af forskellige årsager. Det har været lidt svært at få sat program på de månedlige møder og få dem meddelt til medlemmerne. Dette har samtidigt medført, at medlemsmøderne har været relativt dårligt besøgt specielt de sidste 6 måneder.

Der er udkommet to bøger, ”Slaget ved Dorking” redigeret af Niels Dalgaard og ”Cyberpunkens kardiografi” af Kristian Mørk, et enkelt Proxima (78) og så vidt jeg husker 3 numre af Novum. Der er stadig nogle bogudgivelser i støbeskeen, faktisk er de næsten klar til udgivelse, men grundet flere forskellige omstændigheder også af privat karakter, har der ikke været så meget aktivitet i bestyrelsen, som der plejer.

Normalt plejer vi, også under formandens beretning at lade bladredaktørerne sige et par ord, men vi har, som I ved, siden sidste generalforsamling mistet begge vores faste bladredaktører. Novum-redaktøren samtidigt med generalforsamlingen sidste år og Proxima-redaktøren kort efter med udgivelsen af nummer 78. Jeg vil sige dem tak, for det arbejde de lavede inden, og undlade at komme ind på den noget ubehagelige skilsmisse. De seneste numre af Novum er lavet med fælles redaktion, hvor indholdet er bestemt på et bestyrelsesmøde.

Jeg mener, vi skal se fremad og se hvad vi kan få til at fungere, uden at alle skal gå rundt og have dårlig samvittighed. Prioriteringen af opgaverne er jo selvsagt noget bestyrelsen må gøre selv, men jeg håber, vi kan få en god og konstruktiv diskussion om det her på generalforsamlingen, så bestyrelsen har mere input til brug i overvejelserne. Niels Dalgaard har påtaget sig at redigere Proxima 79/80, der forventes at udkomme inden sommerferien.

Hvad der sker efter det er blandt andet, hvad vi skal have input til i dag. Vi har en ny redaktør, nemlig Knud Larn, der har meldt sig under fanerne. Da vi også altid før er gået meget langt for at lade redaktøren bestemme indholdet af blade(ne) og vi endnu ikke har fået talt med Knud i bestyrelsessammenhæng, er det en af de ting jeg ikke kan fortælle så meget om endnu. Om det bliver et oftere udkommende, sjældnere udkommende (men større) Proxima, om Novum fortsætter som blad eller bliver en slags meddelelsesbrev må stå hen, indtil vi har fået talt det igennem. I hvert fald velkommen til nye kræfter.

Som jeg skrev i sidste nummer af Novum, som jeg regner med at I fik for et par dage siden, er det meget vigtigt, at vi får suppleret bestyrelsen med personer, der er interesseret i at gøre et stykke arbejde for foreningen. Så meld jer som kandidat til bestyrelsen eller som suppleant. I SFC er der som bekendt kun den forskel, at suppleanter ikke risikerer at blive valgt til sekretær eller kasserer. Suppleanter forventes at være lige så aktive i bestyrelsen som resten.

Jeg vil her slutte formandsberetningen. Økonomien vil jeg overlade til kassereren og jeg må sige, at jeg misunder Pia lidt. Her har jeg stået og grædt over manglende aktivitet og samtidig har vi haft et af de økonomisk bedste år nogensinde på grund af vores rimelig pænt sælgende udgivelser.

Bemærkninger til formandens beretning:

Niels Dalgaard bemærkede, at han var skuffet over, at der var fundet en ny redaktør, uden at der havde været taget direkte kontakt til ham, og at han da i øvrigt havde forestillet sig at fortsætte lidt endnu.

Carl-Eddy beklagede, at det var gået så hurtigt, og at det ikke havde været oppe på et bestyrelsesmøde endnu. Knud Larn henvendte sig første gang til foreningen onsdag, så der havde ikke været ret meget tid. Carl-Eddy tilføjede,, at intet er endelig afklaret med hensyn til, hvordan bladudgivelsen skal fortsætte, men at vi skal finde ud af det på førstkommende bestyrelsesmøde.

Flere inklusive Carl-Eddy og Niels udtrykte derefter samstemmende, at det var fint at få endnu en 'bladmand' ind i foreningen.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

3. Kassererens beretning v/Paul D. Samsig

Kasseregnskabet: Vi kan fremvise et overskud på kr. 44.567,42, hvilket især skyldes, at de sidste 2 bogudgivelser har solgt godt. Vedr. lageropgørelsen skal det bemærkes, at ultimolageret er et skønnet tal, idet vi ikke har talt alt, hvad der ligger på lager.

Periodiseret driftsregnskab: Den skyldige moms er selvfølgelig betalt i 2004. De flest af de skyldige fakturaer er efterfølgende blevet betalt, dog har vi én som ikke har betalt og heller ikke har reageret på vores henvendelse vedr. betaling af udestående faktura.

Vi har overvejet og også prøvet (for nogle år siden) at få en højere rente på vores konto, men da det er en foreningskonto er det ikke nemt, ej heller i andre pengeinstitutter.

Vi har tjent overordentligt godt på de seneste bøger. Vi kan dermed udgive noget, som ikke indtjener så meget, men som vi finder vigtigt at få udgivet.

4. Godkendelse af regnskab

Regnskabet er godkendt, også af vores revisor Poul Poulsen, dog med den bemærkning at tryk af Proxima 77 mangler på ark 2.

5. Kontingent

På generalforsamlingen i 2003 blev det besluttet at kontingentet i 2004 skulle være kr. 150,-, men bestyrelsen valgte ikke at hæve det. Dette blev godkendt.

For 2005 ønsker bestyrelsen at fastholde kr. 100,-, men dog med mulighed for at hæve til max kr. 150,-, såfremt evt. aktiviteter gør dette nødvendigt.

Dette blev godkendt.

6. Forslag fra bestyrelsen

Ingen

7. Indkomne forslag

Ingen

8. Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Lars Wriedt, Keld R. Hansen og Paul D. Samsig. Alle var villige til at genopstille og Paul havde skriftligt tilsagn fra Keld, idet han ikke var til stede. Da der ikke var andre forslag fra forsamlingen, blev de valgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Af de tidligere suppleanter – Richard Bertelsen, Niels Christiansen og Jens Christensen – var det kun førstnævnte der ønskede genvalg. I stedet for opstillede Knud Larn og Kristian Damm Jensen og de blev alle 3 valgt.

9. Valg af revisor

Som sidste år blev Poul Poulsen valgt og Flemming Rasch valgtes som suppeant.

Hermed takkede dirigenten af og den officielle del af generalforsamlingen var slut.