Generalforsamling 2006 EX

Science Fiction Cirklens Ekstraordinære Generalforsamling, søndag 6. august  2006

Referat v/ Carl-Eddy Skovgaard

1. Valg af dirigent

Richard Bertelsen blev valgt til dirigent og Carl-Eddy Skovgaard blev valgt til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Kassererens beretning v/Paul D. Samsig suppleret af Carl-Eddy Skovgaard og Flemming Rash

Regnskabet for 2004 var tidligere gennemgået, så i denne forbindelse blev det blot bemærket at der var klarificeret nogle poster for at gøre 2004 og 2005 regnskaberne mere gennemskuelige.

Efter en svagt faldende egenkapital mellem 2003 og 2004 (144.000 - 139.000) efter korrektion af opstillingen for 2004 regnskabet, retter det sig til af vi ultimo 2005 havde en egenkapital på 252.000 (se dog noter til regnskabet – der viser at med nye opgørelsesmetoder ville egenkapitalen for 2005 være ca. 20.000 mindre).

Formandens indskydelse: 2005 regnskabet viser at det i øjeblikket giver overskud at udgive bøger på vores måde, hor stort set alt arbejde undtagen trykning er frivillig arbejdskraft.

Følgende noter var vedlagt regnskabet og blev oplæst:

Kommentar til regnskabet:

Vedrørende sammenhængen mellem 2004 og 2005 regnskaberne: Omkring årsskiftet 2004/2005 blev der betalt et meget stort forskud til en trykker for trykning af et antal bøger. Dette beløb er ikke bogført som en udgift i 2004, men optræder som en post på status under aktiver, samt under giro-opgørelsen, da beløbet hhv. er gået ud af kontoen i 2004, og er godskrevet da regningen blev betalt i 2005. Under status i 2004 er det indeholdt i egenkapitalen. I løbet af 2005 er hhv. regningen verificeret (og slutafregning betalt), varerne leveret og forskuddet modregnet.

Med hensyn til fremtiden vil lageret blive opgjort ud fra 'forventet værdi' og ikke som nu som simpel nedskrivning. Det vil i næste årsregnskab betyde at lageropgørelsen bliver ret meget anderledes og dermed ikke være sammenlignelig med foregående regnskaber.

Hvis denne metode havde været brugt i årsregnskabet 2005 ville 'ultimo-lageret' have været fastsat til 5.000 - 8.000, i modsætning til det nuværende bogførte 26.182,96 kr. Dette betyder ikke at det går dårligt for bogsalget, blot at vi ønsker at være mere realistiske if. årsopgørelserne.

Efter kommentarer fra Poul Poulsen (første-revisor) er opstillingen af regnskaberne for både 2004 og 2005 korrigeret så det store forskud i trykomkostninger tydeligt fremgår af begge regnskaber.

Da Poul ikke havde tid til at gennemgå den nye udgave inden generalforsamlingen, aftalte vi at anden-revisor H. P. Inselmann foretog den endelige kontrol.

Revisor: H. P. Inselmann

Bemærkninger til SFCs regnskaber for 2004 0g 2005.

Jeg har gennemgået regnskaberne og fundet dem korrekte ifølge bogføringsloven.

Jeg har også stikprøvevis kontrolleret bilagenes indførsel i kolonnebogen, og ikke fundet noget at bemærke.

Regnskaberne for 2004 og 2005 kan dermed godkendes uden bemærkninger.

H. P. Inselmann

Der blev stillet et par afklarende spørgsmål:

Er der et faldende medlemstal? – Ja desværre, vi vil prøve at lave ny rykkerprocedure og evt. tilmelding til PBS for at sikre at medlemmerne ikke dropper ud ved en fejltagelse.

Hvad skal vi bruge pengene vi har akkumuleret i foreningen til? – Det er et søgsmål generalforsamlingen må tage stilling til, enten ved indkomne forslag fra medlemmerne eller forslag fra bestyrelsen.

3. Godkendelse af regnskab

Regnskabet for 2004 og 2005 blev godkendt enstemmigt.

4. Valg af revisor

H.P. Inselmann blev valgt som revisor. Poul Poulsen blev valgt som revisor suppleant.

Hermed takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede den officielle del af den ekstraordinære generalforsamling for slut.