Generalforsamling 2007

Science Fiction Cirklens generalforsamling, søndag 20 maj 2007.

Referat v/ Niels Dalgaard

Den 20. maj afholdt Science Fiction Cirklen generalforsamling i Valby Kulturhus i henhold til foreningens vedtægter. Dagsorden - også i henhold til vedtægterne - er aftrykt i Novum nr. 84 i forbindelse med indkaldelsen.

Til dirigent valgtes Knud Larn, til referent Niels Dalgaard.

Formandens beretning
Carl-Eddy Skovgaard fremlagde formandens beretning:

2006 har igen været et besværligt år for SFC. Jeg hader at gentage mig selv, men den sætning har indledt formandsberetningen snart længe. Vi har stadig problemer med at besætte alle poster, specielt har vi haft problemer med kassererposten de seneste år. Paul Samsig trådte til igen i 2005, da vi havde et akut problem, men det har på grund af Pauls arbejdspres været svært at få til at hænge sammen. Fra 2007 er Lars Wriedt trådt til, hvilket jeg håber giver en mere stabil løsning.

Det store problem mht. regnskab lige nu er, at det ikke rigtigt har været muligt at få kontakt med Paul Samsig siden starten af året, så det er uvist, hvad status regnskabet for 2006 har. Selvsagt er der indgående og udgående poster, og selvsagt er det ikke sådan, at 'nogen er rendt med kassen', men det er jo ikke tilfredsstillende, at det indtil nu har været umuligt at fremskaffe et regnskab, samt at overdrage bilag til den nuværende kasserer. Selv en aftale om blot at 'hente hvad han havde', har ikke kunnet gennemføres. Utallige mails og telefonopkald fra Lars og mig er forblevet ubesvarede, og at møde uanmeldt op har vi ikke syntes var passende.

Vi har i 2006 fået udgivet det nominelle antal af Novum, nemlig nummer 80-83, samt (næsten til tiden) Proxima 83+84. Proxima 84 blev dog desværre først udsendt i januar 2007, hvilket vil fremgå af regnskab og beretninger.

På dette sted blev ordet i overensstemmelse med traditionen givet til Novum-redaktøren. Janus Andersen fortalte, at han havde fået lavet alle årets fire numre, og at det havde været en lærerig oplevelse. Han fortsætter gerne arbejdet, og regner også med at fortsætte en ny tradition, nemlig at bringe et interview med en dansk sf-forfatter i hvert nummer.

Derefter blev ordet - ligeledes i overensstemmelse med traditionen - givet til Proxima-redaktøren. Niels Dalgaard fortalte, at det med hiv og sving var lykkedes at få to numre ud cirka indenfor et år, og at næste nummer (85) var på vej til trykken. For første gang i bladets mere end 30-årige historie bliver omslaget i fire farver. Redaktøren beklagede sig desuden over, at det var svært at skaffe stof, særligt til artikeldelen. Der er ikke mange herhjemme, der skriver om sf i den længde og med den tyngde, der svarer til tidsskriftets ambitionsniveau.

Herefter fortsatte formanden:
Vi har også i 2006 fået udgivet 4 'rigtige bøger' i blankt farveomslag:

Carl Muusmann: Nordpolens Hemmelighed (en dansk klassiker fra 1906-7).
Niels Dalgaard: Litteratur på dansk om science fiction: En selektiv bibliografi
Niels Dalgaard: Rumvandringer
Otto M. Møller: Guld og Ære (endnu en klassiker fra århundredeskiftet)
Greg Egan: Madonna fra Tjernobyl (udvalgt og oversat af Niels Dalgaard)

En speciel tak til Niels Dalgaard i denne forbindelse, da han har været hovedarbejdskraft på indholdet af alle 5.

Som sidste år kan vi glæde os over, at alle bøger, som vi har udgivet, ikke blot til sammen men også hver for sig har givet et lille overskud. Dette viser, at hvis vi blot sørger for at kvaliteten på vores udgivelser er ok, kan vi regne med, at de betaler sig hjem.

Prisen på udgivelserne er sat efter normale regler, dvs. ca. 1 kr. pr side, hvor vi dog har reguleret lidt op på faglitteratur og lidt ned på skønlitteratur. Det betyder, at den officielle pris ved direkte bestilling er en smule billigere end de store forlag. Da vi ikke giver boghandlerrabat, vil det dog være dyrere, hvis der bestilles via boghandler.

Vi har flere bøger i støbeskeen, og selvsagt er alle input med nye ideer velkomne. Jeg vil håbe, at flere af vores bog-projekter, hvor andre end Niels står som primus motor, også snart ser dagens lys.

Der er desværre stadig meget færre medlemsmøder, end vi kunne ønske i bestyrelsen, det har været meget svært at 'sikre at der er et interessant emne hver gang'.

Et par konkrete tiltag bør nævnes:
Der blev i 2006 aftalt, at vi i samarbejde med Erwin Neutzky-Wulff  skulle prøve at samle en ny originalantologi, der kom dog for få bidrag ind, til at den kunne blive til noget. En anden originalantologi var også planlagt, men blev heller ikke til noget. Lige nu er der 'opsamlingsheat' for noveller - deadline 15/6, og det ser ud til, at der i hvert fald kommer én originalantologi i år, på basis af diverse allerede indsendte + nye historier.

En romankonkurrence er også udskrevet, men da deadline for denne er 1/6, kan jeg ikke sige noget om den endnu, ud over at der er indkommet et par manuskripter.

Som det er de fleste bekendt, skal Eurocon 2007 afholdes her i Danmark (Valby Kulturhus 21.- 23. september for at være nøjagtig). Ved sidste generalforsamling forsøgte vi at nedsætte et koordinationsudvalg, til at indstille, hvilke muligheder der var for gensidig støtte. Det lykkedes desværre ikke. Bestyrelsen har derfor internt vedtaget at støtte med 'naturalier'. Dvs at SFC køber en stand på Eurocon 2007, samt betaler trykudgifter for noget af promotionsmaterialet, mod at blive omtalt som sponsor. Således er der rimeligt styr på udgifterne, og samtidigt støtter vi Eurocon 2007 på en måde, der er i begge parters interesse. Forventet totaludgift vil blive i størrelsesorden 10.000 kr. (af dette udgør selve standen en officiel pris på 5.000 kr.).

Blandt kommentarerne til formandens beretning var en kritik af, at det omtalte antologiprojekt (ikke det med Erwin Neutzsky-Wulff) var gået i vasken, men da den anden part i sagen ikke var til stede, fandt formanden det ikke passende at gå i detaljer med forløbet.

Endvidere blev der udtrykt ønske om overførsel af et større kontant beløb som støtte til Eurocon, men bestyrelsen fastholdt den valgte fremgangsmåde, hvor foreningen støtter med sine kernekompetencer, især bøger, tryksager m.v.

Kassererens beretning
Da det som nævnt i formandens beretning ikke har været muligt at få kontakt med kassereren for 2006, kunne beretning ikke aflægges. Den nuværende kasserer Lars Wriedt kunne dog oplyse, at kassebeholdningen er intakt og momsregnskab aflagt. Det eneste konkrete problem er således, at der ikke er overblik over evt. ubetalte fakturaer fra slutningen af 2006.

Godkendelse af regnskab
Dette punkt kunne ikke gennemføres jf. ovenfor.

Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr.

Forslag
Der var ingen indkomne forslag og ingen forslag fra bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, nemlig Carl-Eddy Skovgaard, Pia Engelbo og Paul Samsig. Af disse havde de to sidste sidstnævnte ikke udtrykt ønske om genvalg. I stedet valgtes Jesper Rugård Jensen og Jeppe Larsen, mens Carl-Eddy Skovgaard genvalgtes.

Samtlige tre suppleanter var på valg: Richard Bertelsen, Flemming Espersson og Keld R. Hansen. Sidstnævnte havde ikke udtrykt ønske om genvalg. I stedet valgtes Søren Hemmingsen, mens Richard Bertelsen og Flemming Espersson genvalgtes.

Revisor H. P. Inselmann og revisorsuppleant Poul Poulsen genvalgtes.

Formanden benyttede lejligheden til på foreningens vegne at takke Pia Engelbo for det store arbejde, hun gennem en årrække har udført i bestyrelsen.