Generalforsamling 2010

Referat for Science Fictions Cirkelens generalforsamling 2010, 25. april kl. 12 i Valby Kulturhus.

Referat ved Rasmus Wichmann

Til stede fra bestyrelse: Jeppe Larsen, Carl-Eddy Skovgaard, Niels Dalgaard, Bente Riis, Lea Thume og Rasmus Wichmann.
Øvrige medlemmer: Flemming Rasch.

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Lea Thume
Referent: Rasmus Wichmann

2. Formandens beretning v. Jeppe Larsen:

Ved årsskiftet måtte vi sige farvel til vores formand Knud Larn, da han havde brug for mere
tid til andre ting. Vi var i bestyrelsen kede af Knuds tidlige aftrædelse og syntes alle han havde gjort det godt som formand, men vi accepterer selvfølgelig også at man kan være nødt til at prioritere sin tid og vi ønsker Knud al held og lykke, og håber at se ham som aktiv fan igen. Derfor overtog jeg formandsposten pr 1 januar med fuldstændig opbakning fra resten af bestyrelsen.
En af de største begivenheder for Science Fiction Cirklen det sidste år var helt klart BogForum, hvor vi havde en fantastisk flot stand med alle foreningens udgivelser, og en række korte foredrag alle tre dage. Vi fik god opmærksomhed, kom endda på TV, og fik talt med en masse interesserede læsere. Desværre har det ikke givet helt den ønskede effekt på foreningens medlemstal eller antallet af Proxima-abonnementer, som vi havde håbet på, men vi har tænkt os at være til stede igen på Bog Forum i 2010. Jeg tror, alle der var med synes det var en god oplevelse, og vi fik i hvert fald udbredt kendskabet til vores forening og genren generelt. Bestyrelsen ser en fordel i at gøre det to år i træk, fordi vi nok kan gøre det både billigere og mindre stressende for os selv, men der er ikke planer om at være med  igen i 2011.
Velvidende om at det, rent økonomisk, for foreningen er en underskudsforretning, så det er
ikke planen at SFC skal på Bog Forum hvert år.
Ellers kan jeg kun glæde mig over at foreningens mange aktiviteter stadig kører i højt gear.
Vi holder takten med et medlemsmøde hver måned, Dancon afholdes nu på tredje år i træk, Novum og
Proxima udkommer som det skal, og vi fortsætter med at udgive mange bøger hvert eneste år.
Ny medlemmer og Proxima-abonnementer kommer stadig til, og med nu snart fire udgivelser
af antologien Lige under overfladen, synes jeg bestemt SFC kan være stolte af hvad foreningen har
gjort for science fiction genren i Danmark.
Jeg fortsætter gerne som formand næste periode med, og egentlig blot med det primære fokus
at holde de allerede eksisterende aktiviteter og fremgangen i live. Jeg synes alle gør det
fantastisk og det skal de have lov til at blive ved med!

Formandens beretning blev godkendt.

Webredaktionen v. Jeppe Larsen:

Foreningens webside er i korte træk som den plejer. Det er her nyheder og medlemsmøder
annonceres, og det er her nye medlemmer kommer til, og folk bestiller vores udgivelser.
Hvad det øvrige indhold angår, må jeg erkende at der ikke er sket den store udvikling, og nu
specielt hvor jeg også skal agere formand, kan jeg heller ikke love meget andet i fremtiden
end nødvendige opdateringer med vores udgivelser, møder osv. Som altid er jeg åben overfor
nye tiltag, tekniske såvel som indholdsmæssige, fra alle der kunne have lyst til at hjælpe til. Antallet af unikke hits ligger stadigvæk på 1400-1500 pr. måned.
De to webblogs, ESSEF og Ekkorummet, kører stadigvæk med en lav men stabil aktivitet.

Kommentarer: Diskussion omkring den engelske version der skal op på hjemmesiden – en frontside, bøger på engelsk, betalingsinfo.

Bog-redaktørens beretning v. Carl-Eddy Skovgaard:

Det lykkedes i 2009 at udgive 5 bøger:
Harry Harrison: Efter stormen, Niels Dalgaard: Mareridtsmanden - Steven King og SF, Charles Stross: Antistof, Den hemmelige dal – Lige under overfladen 3 og Stanley G. Weinbaum: Odyssé på Mars.

Alle udgivelserne har individuelt tjent sig hjem i år, selv om nogle har været lige på vippen. Det var dermed endnu et godt år for udgivelser.

2010 tegner også godt. Vi forventer at udgive den længe ventede antologi på (amerikansk)engelsk inden Worldcon i september. Ud over det håber vi at ikke mindre end 7 andre bøger bliver udgivet i år. For ikke at love for meget vil jeg ikke sætte så mange ord på disse, men blot nævne de mest sikre: En klassiker ’syndfloden’ er pt. til slut-korrektur, Lige under overfladen 4 er på skinner, en Frederik Pohl novellesamling er sikret, og en faglitterær udgivelse fra Stig W. Jørgensen er på vej og også sikret. Desuden forventer vi at have novellesamlingen af Don A. Stuart (John W. Campbell), novellesamlingen af Benjamin Rosenbaum og den første egentlige danske novellesamling af Richard Ipsen klar.

Det er meget på et år og muligvis er der noget der ikke når det, men p.t. ser det ud til at alt er på plads til at det nås, men hvad resultatet bliver, må vi se til næste generalforsamling.

Proxima-redaktøren beretning v. Niels Dalgaard:

Produktionen er tilfredsstillende, og der indkommer nok anmeldelser, men det er et endemisk problem med skribenter.
Det forventes at numrene vil udkomme planmæssigt, navnlig pga. Bogforum.

Kommentarer: Lea slog fast at ”Kulturtidsskrifter” endelig har sat Proxima på hjemmesiden.
Niels gjorde opmærksom på det problematiske i at det har været så længe undervejs.  Foreningen Danske Kulturtidsskrifter har megen bevågenhed hos målgrupper, der normalt ikke holder af genren science fiction, derfor er det nu synlige medlemskab en fordel, når SFC henvender sig til de kredse.

Novum-redaktørens beretning v. Janus Andersen: (læst op af Jeppe Larsen)

Angående Novum er der ikke de store bemærkninger: der er udgivet det ønskede antal numre, og bidragyderne har som sædvanlig gjort et godt stykke arbejde. Der er kommet par enkelte nye navne til, hvilket er positivt. Den fortsatte kortroman bliver holdt kørende af Carl-Eddy.
Der har ikke været nogle større ændringer i format eller fokus i løbet af året, og der er ikke PT planer om større omvæltninger - med mindre naturligvis at der er nogen, som udtrykker ønske om at prøve kræfter med pladsen som redaktør.

3. Kasserens beretning v. Lars Wriedt: (oplæst af Carl-Eddy Skovgaard)

Året har givet et underskud. Det var forventet. Den primære årsag er udgifterne til Bogforum 2009.
Bogsalget har været mindre end i 2008, men produktionsudgifterne er faldet tilsvarende.
Antallet af medlemmer udvikler sig positivt. Fra 2008 er antallet af medlemmer steget med godt 10%. Hvis alle fornyer i 2010 vil antallet stige igen med godt 11%.
Der var en del nye medlemmer for 2010 ved Bogforum og efter.
Porto og forsendelse er stærkt stigende. Vi har været nødt til at sætte forsendelsesudgifter op til 50 kr. pr. 1 januar 2010.
Et medlemskab til 150 kr løber rundt med udsendelse af 4 x Novum, og med et eller to arrangementer med medlemstilskud.
Proxima er udsendt med 3 numre i 2009. Vi kan stadig bære underskudet for Proxima.
Tidsskriftet mangler abbonnementer. 10-15 stk vil gøre forskellen.
I 2010 forventer vi at udgive den engelske antologi af Lige Under Overfladen. Den skal markedsføres på Amazon i UK og US.
Med et konservativt skøn for salget vil den udgivelse give underskud.
Det er desuden besluttet at deltage på Bogforum 2010, og vi forventer et underskud lidt mindre end for 2009.
Samlet forventes 2010 at give underskud.

Kommentarer: Der er Konsensus om at vi kan og vil udgive underskudsudgivelser som konventionelle forlag ikke ville kunne gøre – vores formål er at gøre science fiction mere kendt, ikke at tjene penge. Vores betragtelige egenkapital muliggør dette.

Der blev talt om forskellige tab i forbindelse med finanskrisen, og efter beretningen kom højrente-konti og statsobligationer på bane som en fremtidsmulighed.

4. Godkendelse af regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af følgende års kontingent.

Kontingentet blev lagt fast på 150 kr.

6. Forslag fra bestyrelsen

Ændringsforslag fra bestyrelsen om at § 5 stk. 3 ændres:

Fra:
”Foruden de valgte medlemmer består bestyrelsen af medlemsbladets redaktør, samt formændene for foreningens tilknyttede organisationer, jfr. § 6.”

Til:
”Foruden de valte medlemmer består bestyrelsen af medlemsbladets redaktør, udgivelsesredaktøren og Proxima-redaktøren, samt formændene for foreningens tilknyttede organisationer, jfr. § 6.”

Forslag om at få udgivelsesredaktørerne automatisk indvalgt i bestyrelsen, i det tilfælde at der i de kommende år vil kunne blive fyldt op i bestyrelsen.
Dette betyder at der vil være automatisk valgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket der var diskussion omkring, da det er et principielt problem. Flemming gjorde opmærksom på at det rent praktisk er en god idé, men at det set udefra kan virke som en mere lukket forening.
Generalforsamlingen blev dog enig om at det er mest praktisk for foreningen, at der tages hensyn til de mest produktive medlemmer, dvs. redaktørerne, så de er garanteret medbestemmelsesret over deres eget frivillige arbejde.
Det skal af demokratiske årsager slås fast at redaktørerne skal godkendes i første omgang.
Vi mener at dette er den mindst dårlige løsning, da alternativet er at have et sæt meget omfattende retningslinjer.
Jfr. § 5. stk. 5 skal der gøres opmærksom på; at de automatisk valgte bestyrelsesmedlemmer har 1 stemme, og de valgte medlemmer har 2.

Der blev fremsat et forslag om at indskyde sætning ”der alle udpeges af bestyrelsen” til forslaget, men dette blev dog ikke godkendt.

Det oprindelige forslag blev vedtaget med 6 stemmer af 7. Én undlod at stemme.
Det vil blive sendt til urafstemning.

Ændringsforslag fra bestyrelsen om at § 5 stk. 6 ændres:

Fra:
”Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode således, at halvdelen går på valg på lige årstal og halvdelen går på valg på ulige årstal. Der vælges hvert år 3 suppleanter.”

Til:
”Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode således, at halvdelen går på valg på lige årstal og halvdelen går på valg på ulige årstal. Der vælges hvert år op til 3 suppleanter.”

Vi har i bestyrelsen oplevet; at vi manglede villige kandidater til posterne som suppleanter, da der i vores foreningsgrundlag blandt andet står at der skal vælges 3 supleanter.

Efter gennemgang af forslaget blev følgende formulering foreslået:
Ny formulering: mindst ”1 og højest 3”:

”Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode således, at halvdelen går på valg på lige årstal og halvdelen går på valg på ulige årstal. Der vælges hvert år mindst 1 og højest 3 suppleanter.”

Vedtaget enstemmigt.
Det vil blive sendt til urafstemning.

Afstemning om de samlede vedtægtsændringer som de foreligger nu:

Vedtaget med 6 stemmer af 7. Én undlod at stemme.

De på generalforsamlingen vedtagne forslag bliver sendt til urafstemning hos medlemmerne. Bestyrelsen anbefaler at medlemmerne stemmer ja til vedtægtsændringen.

7. Indkomne forslag.

Der var kommet ét forslag ind.

Flemming Rasch stillede et forslag om at SFC kører en con i 2011, sammen med SF-fan – Flemming foreslog en ”Fabula.”

Rent økonomisk skal der ikke være tale om at SFC skal støtte et underskud, men stille med nogle flere menneskelige resurser.

Rasmus stillede forslag om at der er nogle resurser i LUO-gruppen og  Kameko! Der måske ville stille op. Generalforsamlingen var dog ikke overbevist om at denne mulighed er realistisk.

Niels gjorde opmærksom på at ”Fabula”-brandet kræver en noget større og mere omfattende planlægning samt flere deltagere end Fantasticon 2007, der med ca 800-1000 deltagere tog længere end to år at planlægge

Rasmus Wichmann ville gerne foretage sig noget i con-øjemed, inden for SFC-regi, og vil gerne have det taget op til efteråret, alt efter hvilke og hvor mange mennesker der har vist sig interesserede på det tidspunkt.

Generalforsamlingens holdning er at det er en god idé at hjælpe til med en con, og vi vil gerne støtte op om forslaget, men generalforsamlingen kan ikke tage beslutningen om det da det drejer sig om vores medlemmers personlige resourser. Eventuelle interesserede opfordres til at kontakte forening@sf-fan.dk.

8. Valg af bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer: Jeppe Efternavn, Lars Wriedt, Carl-Eddy Skovgaard, Niels Dalgaard, Bente Riis, Lea Thume.

Suppleanter: 1. Rasmus Wichmann 2. Richard Bertelsen 3. Flemming Rasch.

9. Valg af revisorer

Revisor: Carsten Riis har indvilget i at fortsætte.

Generalforsamlingen hermed afsluttet for 2010.