Generalforsamling 2013

Referat af SFC generalforsamling 12. maj 2013

Referent: Manfred Christiansen

Til stede: Thomas Winther, Richard Bertelsen, Carl-Eddy Skovgaard, Simon Christiansen, Michael Pilgaard, Lea Thume, Carsten Riis, Bente Riis, Arne Veltenborg, Niels Dalgaard,  Lise Andreasen,  Manfred Christiansen, Erik Borup Larsen, Flemming Rasch

Dagsorden (standard dagsorden):

Valg af dirigent og referent

a) Indkaldelsens lovlighed

Formandens beretning

Kassererens beretning

Godkendelse af regnskab

Godkendelse af følgende års kontingent

Valg af bestyrelse

Valg af revisorer

1.
Valg af dirigent og referent

Valg af Lise Andreasen som dirigent 

Valg af Manfred Christiansen som referent.  

1.a. Indkaldelsens lovlighed

På grund af forglemmelse fra bestyrelsen blev generalforsamlingen indkaldt uden dagsorden og blot ved en notits i Novum. 

Formanden, Lea Thume, bemærker, at der ved denne generalforsamling ikke vil blive taget nogen større beslutninger, hvorfor en standard dagsorden vil kunne komme til anvendelse.  

Niels Dalgaard indvender, at der ikke noget punkt på dagsordenen hvor eventuelle emner kan diskuteres. 

Thomas Winther bemærker at det er god praksis, og at det for fremtiden ikke  skal ske igen. 

Bør man ikke også have en liste over, hvem der er på valg? 

Carl-Eddy Skovgaard: Der er ikke kommet nogen forslag til nogen i bestyrelsen.

Lise Andreasen stiller så spørgsmålet om generalforsamlingen er korrekt indkaldt på trods af de diskuterede mangler. 

Ingen har indvendinger, men for fremtiden skal det gøres bedre.  

2. Formandens beretning.

v. Lea Thume:

En af de største begivenheder for Science Fiction Cirklen det sidste år var helt klart Bogforum, hvor vi havde en fantastisk flot stand, som Manfred Christiansen som sædvanligt har været med til at planlægge, med alle foreningens udgivelser, og en række korte foredrag alle tre dage. 

Carl-Eddy Skovgaard har ligesom de foregående år stået for kontakten til bogforum op til selve ugen, og jeg, Lea Thume, har været det vi kalder Standmor, kontakten til bogforum personligt, de små detaljer som hvor får man kaffepoletter, vi skal have flere af vores bøger i containeren og den slags.

Vi fik god opmærksomhed, havde en god plads for enden af en gang, hvor der ikke var så klaustrofobisk, og så lige ved siden af en slikbutik fra Bornholm med bolsjer og flødeboller. Det er ikke irrelevant information, for hun havde så travlt; at folk, når de ventede på hende, lige skulle cirkle lidt rundt omkring dernede, og en del endte hos os… 

Fordi bogforum for første gang var i Bellacenteret så var hele oplevelsen mere luftig. (Der var også publikumsrekord.) Vi fik talt med en masse interesserede læsere. Alle der var med, synes det var en god oplevelse, og vi fik i hvert fald udbredt kendskabet til vores forening og genren generelt. Vi kunne også mærke at folk efterhånden synes vi er mere stuerene, netop fordi vi har været på bogforum i flere år efterhånden. Jeg skal i hvert fald ikke mere forklare folk; at vi ikke har noget at gøre med Scientology.

Bestyrelsen ser en fordel i at blive ved med at deltage, fordi vores formålsparagraf jo netop siger at vi skal udbrede kendskabet til Science Fiction, og det får vi i hvert fald gjort. En af de mest bemærkelsesværdige ting vi havde på bogforum denne gang, var vores antologi med forfattere der normalt ikke skriver science fiction, vi fik rigtig mange gæster der kom på grund af folk de plejede at følge, men som ikke ellers kendte genren.

Ellers kan jeg kun glæde mig over at foreningens mange aktiviteter stadig kører i højt gear. Sidste år viste vi film i samarbejde med Vigerslev Bibliotek.
Vi blev kontaktet af Christian Baron fra Aalborg universitet, der ville have os på, som medarrangører, i forbindelse med en science fiction konference her i slutningen af januar 2013. Det var to spændende dage, med udenlandske og danske talere.

Vi støtter igen i år Niels Klim fandom prisen der administreres af Lise Andreassen.

Vi holder takten med et medlemsmøde hver måned, Dancon afholdes igen i år, og endnu engang er det Lise Andreassen der er primus motor på planlægningen, Novums redaktør Michael Pilgaard er i gang med sit 5 nummer.
Proxima udkommer to gange om året, redigeret af Niels Dalgaard, og vi fortsætter med at udgive mange bøger hvert eneste år hvor Carl-Eddy Skovgaard er bogansvarlig, og Lise Andreassen hjælper med at skaffe rettigheder.

Ny medlemmer og Proxima-abonnementer kommer stadig til, og Jeppe Larsen som kasserer har sørget for at PBS betalingerne nu glider uden problemer, I får at vide hvor stor en fordel det er, når Kasserens beretning bliver læst op. 

Antologien Lige under overfladen er løbet ind i et luksusproblem, vi får så mange gode noveller ind, så jeg synes bestemt SFC kan være stolte af hvad foreningen har gjort for science fiction genren i Danmark.
Jeg selv Lea Thume har svaret på mails og videresendt henvendelser til de relevante bestyrelsesmedlemmer. 

Vi fik blandt andet en forespørgsel om vi havde tre forfattere eller oversættere der kunne svar på Science Fiction og Horror spørgsmål, af mailen kunne jeg se at de også skulle spørge ind til Romancer, så den snuppede jeg, i kræft af mit eget arbejde, ellers spurgte jeg lige bestyrelsen og sendte spørgsmålene videre til Lars Ahn Petersen og A. Silvestri. 

Jeg har ikke mulighed for at fortsætte som formand næste periode, jeg bliver nødt til at kaste flere resurser efter mit firma, her halvandet år efter jeg blev selvstændig. Men jeg vil godt være med som trofast arbejdskraft på bogforum. Jeg synes alle gør det fantastisk og det skal de have lov til at blive ved med!

12. maj 2013 

Lea Thume, formand for SFC 

Lea Thume giver ordet videre til medlemmer med særlige ansvarsområder.

Niels Dalgaard om PROXIMA: 

PROXIMA udkommer som det skal det kommer med to numrer om året, men det er stadig meget forskinket idet redaktøren har mange bolde i luften. Dert er planlagt at efterårsnummeret skal være på gaden før Bogforum og at forårsnummeret kommer inden efteråret. Arbejdet med PROXIMA er ganske omrattende på 300 sider om året. Men det skal ikke gøre noget om på. Trykomkostninger er faldet. Men der mangler læsere. Bibliotekssammenlægninger gør sig gældende for nedgangen i antal abonenter. Proxima oversætter ind i mellem.men det er ikke hovedformålet.  

Michael Pilgaard om Novum:

Medlemlsbadet udkommer til tiden. Michael sørger for, at der kommer så meget forskelligt i som muligt, og forsøget også at finde nye forfatternavne. Novum får også tilsendt engelske noveller, men der er ikke ressourcer til at oversætte.  

Carl-Eddy Skovgaard om udgivelserne: 

Der er udkommet 12 nye bøger siden sidste generalforsamling. Der er i øjeblikket 4 hos trykkeren: AC Doyle, Flygtninge fra himlen af Tage Eskestad, En Niels Meyn, og Ekkorummet af Stig W. Jørgensen, med en bog af en blog der er omskrevet fra internetmediet. SFC udgiver mange bøger, og det er ikke nogen økonomisk udfordring fordi trykomkostninger er faldet. Carl-Eddy er meget glad for deltagelsen i Bogforum. Han mener det hat flyttet opfattelsen hos mange, idet SFC-forlag har et bredt udvalg af titler, og at foreningen derfor ikke bliver sammenlignet med en eller anden kult.  Og udvalget er bredt med alt fra faglitteratur til skønlitteratur, og dernæst også ungdomsbøger; der er fire ungdomsbøger klar til efteråret. Og så er der Lige under overflade serien som fortsætter. I år er der så mange gode bidrag som bogen ville komme op på 900 sider, så der er overvejelser om det skal være LUO7 og LUO8. Carl-Eddy kunne dog godt tænke sig en afløser for sit virke, fordi der har været et stort arbejde.   

 

Lise Andreassen om DANCON2013 

Lise er programlægger for DanCon 2013 og har skemalagt en masse interessante Paneler og foredrag. Sidste år var det et god Con. Derudover vil der være uddeling af Niels Klim Prisen som Lise er administrator for. 

Kommentarer/spørgsmål til formandens Beretning:

Flemming Rasch, foreslår, at lave et kombi abonnement af Proxima og Novum. Et forslag som bestyrelsen tager i overvejelse. 

Formandens beretning er godkendt  

3. Kassererens beretning

Foreningens kasserer, Jeppe Larsen, kan ikke selv være tilstede og leverede derfor før generalforsamlingen en notits om regnskabet som bliver læst op. 

Regnskabet for 2012 ligner meget det fra 2011. Der er de forventede udgifter til bogproduktion, BogForum, lager og porto, men der går stadig flere penge ind end vi bruger.  Kontingentbetaling fungerer planmæssigt via Betalingsservice og eftersom foreningen i dag har 108 medlemmer - hvilket er hele 24 flere end ved sidste generalforsamling - må det siges at være en succes.

Regnskabet foreligger kun i en enkelt udskrift, hvorfor Bestyrelsen for fremtiden skal sørge for, at der er en kopi af regnskabet til alle.  

Regnskabet går derfor rundt i pausen til gennemlæsning for de fremmødte.  

4. Godkendelse af regnskab

Efterfølgende var der kommentarer: 

SP: Hvorfor er indtægterne fra kontingent lavere selvom der er flere medlemmer?  

SV:Det er fordi der er nogen medlemmer, der har betalt i et andet år end det indeværende. 

Arne Veltenborg: Blev overrasket over, at han fik et ekstra år selvom han betalte meget forsinket og mod slutning af året. 

SV: Alle der meldte sig ind på Bogforum2012 fik medlemskabet for resten af året og det efterfølgende år. Arne betalte så sent at han kunne komme ind under denne regel.  

Arne kunne ikke læse det ud af de papirer han havde modtaget

Konklusion: Kommunikationen skal blive bedre. Kassereren skal informeres herom.  

SP: Indtægten fra Copydan varierer fra år til år? 

SV: Copydan registrerer kopiforbruget i udvalgte skoler på stikprøvebasis. Det resultat bliver ganget op med det endelige antal skoler. På den måde sker det, at der nogle år ikke forligger betaling fra Copydan, andre år et betragteligt beløb.  

Bemærkninger til de store udgiftsposter:

Proxima kører rundt. Sådan da. Det ville være dejligt med flere abonnenter. Som tidligere nævnt har kommunesammenlægningerne betydet færre abonnenter.

Bogsalget giver overskud, bog for bog, så hver enkelt udgivelse giver overskud, inklusive udgifter til lager der tilkommer. 

Novum kører ikke rundt med tryk og porto. Porto er her en betydelig post.

Efter disse uddybninger bliver regnskabet godkendt.  

5. Godkendelse af følgende års kontingent

Kontingentet ønskes fortsat at være 150 kr. hvilket bliver vedtaget ved mangel på modforslag.  

6.Valg af bestyrelse 

Manfred Christiansen, tidligere suppleant. lader sig vælge ind i bestyrelsen. 

Neils Dalgaard og Micheal Pilgaard er medlemer af bestyrelsen i kraft af deres redaktørroller for henholdsvis PROXIMA og NOVUM

Jeppe Larsen genopstiller som bestyrelsesmedlem og kasserer. 

Carl-Eddy Skovgaard genopstiller som bestyrelsesmedlem og næstformand.

Bente genopstiller under samme vilkår som de forløbne år.   

Fleming genopstiller som suppleant

Richard Bertelsen lader sig opstille som suppleant 

Thomas Winther lader sig opstiller som suppleant. 

Ingen ønsker hemmelig afstemning, hvorfor de opstillede kandidater bliver udpeget uden kampvalg og protester.

Lea trækker sig ekstraordinært som formand efter kun et år. Udpegelse af formand kan vente til efterfølgende ordinære bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen ifølge vedtægterne kan konstituere sig selv.   

7. Valg af revisor

Carsten revisor stiller op som revisor uden modkandidat og bliver genvalgt uden afstemning.  

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.