Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i Science Fiction Cirklen søndag d. 17/4 2016, Valby Kulturhus.

1. Richard Bertelsen blev valgt til dirigent og fastslog at mødet var indkaldt efter vedtægterne. Flemming Rasch tog referat.

2. Formandens beretning:

”I løbet af seneste år har vi igen udgivet en halv snes bøger, vi været på bogmesse, holdt medlemsmøder og ikke mindst Dancon. Jeg vil gerne takke alle dem der har bidraget til at vi kunne gennemføre så mange aktiviteter, for rigtig mange har være involveret. Så tak til korrekturlæsere (Carl-Eddy må sende takken videre), redaktørerne for NOVUM (Piil), PROXIMA (Niels), bogredaktøren (Carl-Eddy), oversætterne (Niels og Jens Guld), alle foredragsholderne til medlemsmøderne, Dancom og Bogforum og en særlig tak til Lise som arrangerede et spændende Dancon. En tak også til forfatterne på de mange udgivelser (såvel nulevende som afdøde) uden hvem der ikke ville være et SFC forlag.

For at denne beretning ikke går hen og bliver en gentagelse fra sidste år, vil jeg i denne koncentrere mig om de ting som var anderledes end i de forgangene år, og overlade ordet om beretninger af det ene og andet til de ansvarlige for områderne. 

En af de større ting vi ændrede denne gang var indretningen af en større stand på Bogforum. For at udnytte pladsen havde Johannes og jeg udviklet et opmærksomhedsskabende møblement som kan pakkes sammen så det ikke fylder særligt meget ved opbevaring. På den måde får SFC en besparelse de næste år, siden vi ikke behøver at leje møblement hos Bogforum til overpris. En tak til Johannes for at stille carport, værktøj og ikke mindst ekspertise til rådighed.

SFC moderniserede prispolitikken overfor boghandlerne. Det har været flere år undervejs, og vi venter dog stadig på at effekten slår igennem. 

Så fejrede vi det tiende ”Lige under overfladen” med en særlig udgivelse som indeholdt en illustration til hver historie.

På lageret har vi tyndet ud i antallet af gamle bøger og vi vi udvidet antallet af hyldemeter, så SFC et par år endnu kan lagre alle nye udgivelser. Det medfører at der vil komme (og er kommet) bestillinger på flere bøger end der er på lager. Det må give anledning til at den kommende bestyrelse gennemtænker om man måske kan have en model, hvor bøger bliver produceret på bestilling, uden det koster mere end salgsprisen. Der er jo nogle trykkerier der tilbyder den service.

Og senest blev SFC kontaktet af L&R som gerne ville udgive SFCs klassikere som e-bøger. Det har lige nu resulteret i at flere af vores bøger snart udkommer som lydbøger (nyheden kom i løber af sidste uge), og SFCs eget projekt om at titlerne også skal være tilgængelige som e-bøger er kommet et skridt nærmere realisering. 

Blikket tilbage bliver denne gang ikke kun på året der gik, for jeg kommer uvilkårligt til at tage hul på fremtiden. Af prioriteringsmæssige og personlige årsager forlader jeg formandsposten i utide. Jeg håber dog at SFC og den kommende formand holder kadencen med de seneste tiltag og fortsætter ind i fremtiden med en spændende udgivelsesprofil og interessante foredrag ved medlemsmøderne og på Bogforum.”

Manfred Christiansen, formand.

Proxima: Grundet flytning, sygdom i familien m.m. har redaktøren ikke nået at få udgivet nogen numre af Proxima i 2015. Planen er at tilbagedatere næste nummer til 2015 og derefter få udgivelsesfrekvensen på plads igen.

Bøger: Der blev udgivet en halv snes bøger i 2015. Et par af desværre med mange fejl. Derfor besluttede bestyrelsen at der fremover afsættes mere tid til korrektur. Der søges også efter flere korrekturlæsere.

Novum: Udkom efter planen med fire numre.

3. Kassererens beretning

Medlemstallet er nogenlunde stabilt på et stykke over 100 medlemmer.

Bogsalget er faldet en anelse, og der har været større trykudgifter på grund af genoptryk af en række bøger, samt tryk af plakater til Lige Under Overfladen 10.

Noget gammel gæld er afskrevet.

Portoudgifter er steget, da der blev sendt store forsendelser ud til alle medlemmer.

Lagerudgifterne er faldet, da vi nu betaler mindre til Shurgard for vores lagerrum.

Årets resultat er et lille overskud.

4. Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5. Kontingent

Kontingentet er uændret 150 kr. Der var dog ønsker om at sætte det lidt op til næste generalforsamling.

6. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag.

7. Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

8. Valg af bestyrelse

Flemming Rasch og Niels Dalgaard var på valg. Begge blev genvalgt uden modkandidater.

Manfred Christiansen ønsker at trække sig fra bestyrelsen, men da han ikke er på valg, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

De tre suppleanter Thomas Winther, Richard Bertelsen og Johannes Lundstrøm blev genvalgt uden modkandidater.

En af de tre suppleanter indtræder i bestyrelsen frem til næste generalforsamling. Det blev ikke afgjort hvem på generalforsamlingen.

9. Valg af revisor

Manfred Christiansen blev valgt som revisor.

 

Den nye bestyrelse takker Manfred Christiansen for en meget aktiv og veludført indsats i sine år som formand.

På generalforsamlingen 2015 blev det besluttet at bestyrelsen skulle give en tilbagemelding på ”brug SFC’s penge”. Ingen af deltagerne i generalforsamlingen 2016 huskede det. Status er at der stadig diskuteres. Bestyrelsen kommer med en tilbagemelding på generalforsamlingen 2017.