Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2017 d. 7/5 kl. 10:30, Valby Kulturhus.

1. Dirigent: Richard Berthelsen, referent: Flemming Rasch. Direigenten kostanterer at der er indklaldt rettidigt.

2. Foreningen har i det forløbne år fortsat sine aktiviteter i tråd med tidligere år. Der er blevet afholdt medlemsmøder ca. en gang om måneden, samt en Dancon, den årlige danske to-dages kongres. Desuden har foreningen været udadvendt på andre måder: Ved deltagelse på den årlige bogmesse i Bella Centeret, samt ved medvirken ved arrangementer af forskellig art, senest J-popcon i forrige måned. Endvidere sponsorerer vi Niels Klim-prisen samt er medsponsor på Fantasticon. Endelig fortsætter vi udgivelsen af tidsskrifter og bøger.

Selv om jeg har opfattelsen af at medlemstallet ligger nogenlunde konstant, må vi konstatere et faldende deltagertal på medlemsmøderne. Det er der sikkert flere grunde til. Man kan forestille sig at vi er blevet mindre gode til at vælge emner, der kan interessere medlemmerne, og at vi ikke er særlig gode til at reklamere for møderne så nysgerrige ikke-medlemmer eventuelt kunne finde på at komme forbi. Med hensyn til emner er det vanskeligt på forhånd at sige hvad der vil tiltrække interesserede, særligt hvis vi fastholder den eksisterende, rimeligt seriøse linje (hvilket ikke betyder at vi ikke beskæftiger os med morsomme emner, men at der altid er en som regel velforberedt oplægsholder der sikrer et vist niveau i diskussionerne). Skiftende bestyrelser har gennem årene forsøgt med en bred vifte af emner, og den nuværende bestyrelse vil sikkert fortsætte dette arbejde – og som altid være åben overfor forslag.

Hvad vi derimod godt kan blive bedre til, er at virke mindre tillukkede og indforståede når der rent faktisk dukker nye ansigter op. Med det faldende deltagertal er der en tendens til at alle kender alle, og at det kan virke uoverskueligt at komme ind i fællesskabet udefra.

At der også kommer færre medlemmer, siger ikke nødvendigvis noget om mødernes kvalitet. Man er som medlem ikke forpligtet til at komme til møderne, og der kan være mange grunde til at man ikke gør det. Det har altid kun været et mindretal af medlemmerne der kom til møderne – og det tror vi ikke vi kan lave om på; vi ville bare gerne have at det var et lidt større mindretal.

Som nævnt er vi dårlige til at reklamere for os selv, både overfor medlemmer og i det hele taget. Det er et problem der har plaget foreningen gennem hele dens eksistens, og som det er mit indtryk også plager andre foreninger i almindelighed. Også dette er noget som bestyrelsen løbende overvejer, og også på dette punkt er man meget åben overfor forslag. Blot bør eventuelle forslagsstillere være klar over at nogle former for reklame ligger udenfor foreningens økonomiske formåen, og andre former for opmærksomhedspåkaldende aktiviteter ligger udenfor dens praktiske.

Den danske science fiction-kongres Dancon har været afholdt næsten hvert år siden 1975, og det har næsten altid været Science Fiction Cirklen der har stået for den, og det var det også i 2016 – og som man ser, igen i år, hvor generalforsamlingen er lagt ind som en del af programmet. Dancon er en rar lejlighed til at være sammen med andre fans, også nogle af dem man ikke ser så tit, og i den seneste halve snes år har programmet været varieret og interessant, som det også er i år.

Ud over de arrangementer, foreningen selv afholder, har den deltaget og været synlig ved andre arrangementer. I en længere årrække har vi haft en stand på årets Fantasticon, og det er også blevet en fast tradition at vi har en stand på årets Bogmesse i Bella Centeret. Som der flere gange har været skrevet i medlemsbladet Novum, så er det ikke noget der giver overskud isoleret betragtet, men skal derimod ses som en investering i synlighed. Både Bogforum og de mindre arrangementer giver os mulighed for at fortælle om foreningen og gøre opmærksom på vores udgivelser overfor et publikum der måske ellers ikke ville have opdaget os. Det samme er tilfældet med de forskellige andre arrangementer vi fra tid til anden deltager i – senest som nævnt J-popcon – og det er noget, vi givetvis vil fortsætte med, i den udstrækning, ressourcerne tillader det.

SFC er ikke repræsenteret som forening i nogen større internationale sammenhænge, men det kan da nævnes at flere medlemmer deltog som privatpersoner i årets europæiske science fiction-kongres i Barcelona, og at der i den forbindelse blev lavet en række e-bøger med engelsksprogede antologier af forskellige landes science fiction. På denne måde fik samtlige kongressens deltagere adgang til Science Fiction Cirklens antologi Sky City – givetvis et betragteligt større publikum end der hidtil har kendt til den.

Foreningen har selvfølgelig også en hjemmeside, som er under stadig udvikling, og hvor alle kan se fx vores mødekalender og vores bogkatalog. Det er vigtigt at have alle den slags oplysninger samlet på ét sted – så kan man altid diskutere om den trækker nye kunder og/eller medlemmer til. I hvert fald skal det siges at Jeppe, der er ankermanden for projektet, gør et godt stykke arbejde.

De senere år er kredsen af aktive i og omkring bestyrelsen desværre skrumpet lidt ind. Det præger arbejdet på den måde, at det ikke er alle de ting, vi gerne ville gøre, som der også er ressourcer til at gøre. Man kan måske nok sige at vi har et højt ambitionsniveau; men vi finder det stærkt tilfredsstillende at arbejde i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf på en så kvalificeret måde som det trods alt sker. For selv om meget af det foregående kan lyde en smule mistrøstigt, må vi ikke glemme at foreningen målt på ganske mange parametre er en succes. Der er plads til forbedring (og til flere aktivister!), ja, men udgangspunktet er aktivt og energisk. Vi kan beklage manglerne og arbejde på at udbedre dem; men vi kan også se på hvad vi rent faktisk gennemfører, og give os selv et klap på skulderen.

Det fortjener vi.

Proxima (Niels Dalgaard): Der er kommet et nummer! Satser på at 102 og 103 kommer i år. Nogle af de faste bidragsydere skal genaktiveres. 

Novum: (Michael Pilgaard) Vores redaktør takker af efter fem år på posten. Der har været afprøvet nogle ting med indholdet. Thomas Winther har meldt sig som redaktør.

Bøger (Carl-Eddy Skovgaard): 14 bøget udkommet siden sidste generalforsamling. Til romankonkurrencen kom der 16 bidrag. Vinderen og fire andre blev anset som udgivelsesværdige og er nu udkommet. Vinderromanen fik en god lektørudtalelse. ”Den Store” har fået en rigtig god. Regner med at der udkommer 15 bøger i år – det er lidt meget. Zap går desværre ikke godt.

Kommentarer: Søgeoptimer arrangementer på hjemmesiden, så de kommer først på google?

3. Kassereren (Jeppe Larsen):

Medlemstallet steget lidt. Udgifter faldet lidt (mange genoptryk sidste år). Salg faldet lidt. Udgifter til lokaler steget meget. Mindre porto (ingen julegave i 2016). Udgifter til romankonkurrence-præmie. Ender på et lille overskud.

4. Revisor (Manfred) siger god for regnskabet. Det godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

5. Kontingent uændret 150 kr om året.

6. Ingen forslag fra bestyrelsen.

7. Ingen forslag fra medlemmer.

8. Carl-Eddy Skovgaard, Manfred Christiansen og Jeppe Larsen blev valgt for to år i 2015, men Manfred trak sig sidste år og blev erstattet af en suppleant (Richard Berthelsen).

Carl-Eddy, Jeppe og Richard stiller op og vælges for to år.

Thomas Winther, Johannes Lundstrøm og Andreas Søe stiller op som suppleanter. Alle tre vælges.

9. Valg af revisor.

Manfred Christiansen valgt.

Bemærkning: Bestyrelsens tilbagemelding vdr. Projekt ”brug af penge” blev igen glemt under selve generalforsamlingen. Men der er blandt andet brugt penge på præmie til romankonkurrrencen og til Den Store Science Fiction Bog. Sidstnævnte tyder på ”desværre” at give overskud.