Generalforsamling 2021

Referat fra foreningens generalforsamling afholdt 30 maj 12:00 2021 på Vanløse Kulturstation

1. Richard blev valgt som diregent og Jeppe som referent. Dirigenten konstarede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Det er kun godt et halvt år siden, at foreningen sidst holdt generalforsamling, da vi et langt stykke tid ikke kunne komme til at afholde en fysisk generalforsamling, og vedtægterne ikke tillod at afholde den virtuelt.

Det sidste problem er i mellemtiden blevet løst med en vedtægtsændring, men af både praktiske og sociale grunde er det rart, at det også i år kan lade sig gøre at møde frem fysisk.

Store dele af foreningens aktiviteter i 2020 blev dækket af formandens beretning på sidste generalforsamling, men der kan dog tilføjes enkelte ting.

Der har ikke været holdt flere digitale medlemsmøder siden sidst. Selv om der har vist sig at være fordele ved formatet – især det at vores medlemmer udenfor København har haft bedre mulighed for at deltage – er aktiviteterne gået i stå af mangel på folk der har tid til at stå for et møde. Der arbejdes på at finde nogen der har tid og ork, og vi regner da også med at holde virtuelle møder senere på året, men lige nu sker der altså ikke så meget.

Medlemstallet var ved sidste generalforsamling svagt stigende, og jeg antager at det ligger nogenlunde konstant. Vores medlemsblad Novum udkommer fortsat under dygtig og energisk ledelse af Thomas Winther, og der er kommet nummer af Proxima siden sidste generalforsamling. Det er blevet dateret ”vinter 2020/2021”, idet det skulle have været ”efterår 2020” men blev så forsinket at det ville virke forvirrende.

Som nævnt sidste gang blev Bogforum aflyst i 2020, og Fantasticon blev afholdt virtuelt. Planerne er at Bogforum atter skal afholdes fysisk i år, og vi regner med at være til stede som vi har været det gennem den seneste halve snes år. Hvordan det vil gå med Fantasticon er lidt sværere at sige, men vi sponsorerer fortsat. Der er dog ikke umiddelbart planer om en SFC-bogudgivelse i forbindelse med con’en, da det centrale emne er new weird, og det ligger lidt udenfor vores kernekompetencer.

Vi har siden sidst udsendt syv bøger, og er stadig udfordret på distributionen. Carl-Eddy og Richard lægger fortsat et stort stykke arbejde i det, og vi forsøger fortsat at finde nye løsninger der kan lette arbejdspresset på aktivisterne.

Coronanedlukningen har øget efterspørgslen på e-bøger, og Jeppe og Thomas lægger for tiden et stort stykke arbejde i at konvertere dele af vores bagkatalog til pdf- og epub-format.

Endelig har vi startet en podcast, der drives af Lise og mig, og som udkommer med cirka to ugers mellemrum. Det er sådan set bare os to, der i hvert afsnit diskuterer en novelle, og det er ret afslappet, selv om vi selvfølgelig har forberedt os ordentligt. Podcasten bærer det fornøjelige navn Robotter på loftet.

Det er endnu engang vigtigt at påpege at intet af dette ville kunne eksistere uden de aktive, der får det hele til at køre: kasserer, sekretærer, redaktører, korrekturlæsere, administratorer, webredaktører og flere andre medvirkende. Det er kun takket være betragtelige mængder af dette gratis og mere eller mindre usynlige arbejde, at vi overhovedet har en forening med møder (fysiske eller virtuelle), hjemmeside, tidsskrifter og bogudgivelser.

Også på denne generalforsamling kan vi konstatere, at vi er udfordret på begrænsningen i mængden af aktivister. Det er givetvis et problem vi deler med mange andre foreninger, men det gør det ikke nemmere. Vi må fortsat fravælge aktiviteter, fordi vi simpelthen ikke har ressourcerne til at gennemføre dem. Det er ikke blevet nemmere under coronaen, og det er faktisk stadig noget af en præstation at vi alligevel eksisterer som forening.

I den senere tid har en gruppe forfattere fra den danske undergrund meldt ud, at de ikke ønsker at levere noveller til antologier, der ikke betaler honorar. Samtidig kræver de en mere professionaliseret redaktionel proces. Der er ikke nævnt nogle specifikke adressater i kampagnen, og egentlig mener jeg ikke at Science Fiction Cirklen behøver at føle sig specielt ramt, men det kan være en passende anledning til at understrege forskellen på professionelle og amatører. Mens ordet ”professionel” betyder at man gør noget, fordi det er ens arbejde, betyder ”amatør” at man gør noget af kærlighed til det. Med tiden er der imidlertid også opstået en bibetydning af at en amatør ikke gør tingene ordentligt. Vi vil gerne holde fast i den oprindelige betydning; alle de aktive der lægger store mængder tid, energi og evner i at holde foreningen og dens bogudgivelser kørende, gør det fordi de holder af science fiction; og de ved, at hvis der skulle komme et overskud ud af en udgivelse, går pengene til at drive foreningen og udgivelserne videre.

Der forlyder ikke noget om at denne nye Super League blandt de danske science fiction-forfattere mener, at alle de aktive også skal aflønnes – i modsat fald fremstår initiativet som noget hyklerisk, og i al fald bortfalder enhver fornemmelse af at der er tale om et fagforeningslignende initiativ. Men hvis alle involverede i en bogudgivelse skal have blot et symbolsk honorar, vil udgivelsen helt sikkert give underskud. Helt bortset fra at der skal bruges yderligere administrative kræfter på indberetninger til Skat.

Science Fiction Cirklen er og forbliver et amatørforetagende. Vores flagskib, antologiserien Lige under overfladen, der nu omfatter 15 bind, har gennem 14 år udgivet omkring 340 noveller af cirka 130 forfattere. Det er helt sikkert, at det ikke ville havet kunne lade sig gøre på kommercielt grundlag, og det giver mening at hævde, at der ikke ville eksistere så frodig en dansk science fiction-forfatterundergrund uden denne serie (lad så være at andre forlag har fulgt op med antologier; det er kun en bekræftelse af frodigheden, men det er stadig Lige under overfladen der har været og er, og fortsat vil være, rygraden).

Vi kan altid gøre tingene bedre, men det er altså en præstation at det overhovedet er blevet gjort. Jeg synes derfor, vi skal være stolte af hvor meget vi klarer på trods af omstændighederne, og give os selv det årlige (denne gang halvårlige) klap på skulderen, når nu ingen andre vil. Og udtrykke håbet om at foreningen fortsat vil kunne stræbe efter at opfylde sin formålsparagraf og på forskellige måder udbrede kendskabet til science fiction i Danmark.

Bogudgivelser (da bogredaktøren ikke kunne være til stede, fremlagde formanden følgende):

Coronaen har også vanskeliggjort vores arbejde med at udgive bøger. Det betyder bl.a. at en del af de udgivelser, vi havde planlagt til 2020, først er kommet i 2021.

Siden sidste generalforsamling er der kommet syv bøger fra SFC. De tre af dem er dateret 2020, de fire 2021. Der var ingen faglitteratur imellem, og ingen rigtigt gamle danske udgivelser, men ellers er de fleste af vores indsatsområder dækket.

Også i år blev den nye danske science fiction repræsenteret i en antologi i serien Lige under overfladen, redigeret af Carl-Eddy Skovgaard. Det er det 15. bind i rækken og det heder Evolution (2020). Derudover har vi udsendt to originale danske romaner, Lilli Lund Christensens Øerne i tågen (2020) og Jakob Thomassens Wega (2021). Og, ikke at forglemme, udsendte vi en originalantologi (også redigeret af Carl-Eddy Skovgaard), Komplekskuller (2021) med original dansk klimafiktion.

Den ældre, men ikke helt gamle, danske science fiction, blev atter engang repræsenteret af Niels E. Nielsen, denne gang med en genudgivelse af hans roman Krigen på Karafal fra 1981.

Hvad angår nyere udenlandsk science fiction, kan sæsonen opvise en enkelt udgivelse, klimaantologien 48 timer i Massachusetts-havet (2021), redigeret af Lise Andreasen og Niels Dalgaard. Ligesom den danske originalantologi sætter den fokus på klimaforandringer og den betydning de har for mennesket. De to antologier må siges at være bøger til tiden, og vi har da også fået positiv respons på dem.

Endelig kom andet bind i antologiserien Da science fiction blev moderne, redigeret af Niels Dalgaard: Gale videnskabsmænd og fjollede opfindere (2021). Ligesom det første bind i rækken, Fra utopi til dystopi (2019), præsenterer den kortprosa fra en lang række lande fra perioden 1870-1920, hvor mange af de temaer og motiver, vi i dag forbinder med genren, fandt deres moderne form.

Der er planlagt flere udgivelser til 2021, men det vil nok være uforsigtigt at gå i detaljer med dem her. Blot kan det siges, at flere af de etablerede ”rækker” forhåbentlig vil komme med nye bind, og at vi regner ret sikkert med et nyt bind Lige under overfladen, endnu en Niels E. Nielsen-roman og en hel del mere.

Efter formandens beretninger var der lidt løs debat omkring det brevet fra forfatterne, hvor de fremmødte var enige om at foreningen ikke føler sig direkte henvendt til, men der var enighed om at det var på sin plads at komme med en kommentar om hvordan udgivelsen af bøger fungerer i foreningen.

3. Kasseren gennemgik regnskabet der ligesom sidste år resulterede i et lille overskud. Corona havde ikke sat sig voldsomme spor, men det samlede salg har dog været mindre - blandt andet fordi foreningen ikke har været på BogForum i 2020. Det blev bemærket at der stadig var udgifter til BogForum, men dette skyldes at det er blevet til forudbetaling for 2021. Derudover havde foreningen fået refunderet udgifter til leje af mødelokaler, så undtagelsesvis var udgiftsposten på møder i minus dette år. Foreningen har 152 betalende medlemmer.

4. Regnskabet blev godkendt

5. Kontingentet fastholdes på 200kr

6. Ingen forslag fra bestyrelsen

7. Ingen indkomne forslag.

8. Jeppe, Carl-Eddy, Lise og Richard er på valg. Alle har sagt ja til at genopstille. Alle blev genvalgt. Johannes og Arne blev genvalgt som suppleanter

9. Carsten Riis genvalgt som revisor.