Generalforsamling 2019

Generalforsamling referat 12/5-2019 kl. 12:00 Valby Kulturhus

Dagsorden efter vedtægterne.

1. Valg af diregent og referent

Lise Andreasen blev valgt som dirigent og Jeppe Larsen valgt som referent. Dirigenten konstaterede derefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da indkaldelsen kom med Novum i marts.

2. Formandens beretning

I en forening, der som Science Fiction Cirklen har veletablerede, tilbagevendende aktiviteter, bliver formandens beretning på den årlige generalforsamling nemt præget af gentagelser. Det er der ikke nødvendigvis noget galt i – det kan fx betyde at alting kører til medlemmernes og bestyrelsens tilfredshed. Men det kan også betyde at de nye initiativer, der kunne skabe afveksling og udvikling, ikke forekommer i nævneværdig grad, af den ene eller anden grund.

I det forløbne år har der nok været tale om en kombination. Bestyrelsen får meget lidt negativ feedback fra medlemmerne; til gengæld har den ikke ressourcer til at være sprælsk.

I det forløbne år har foreningen fortsat aktiviteterne næsten som normalt. Der har været afholdt medlemsmøder cirka en gang om måneden (ligesom tidligere år alle sammen i København, af praktiske årsager), og i forbindelse med sidste generalforsamling var der en ”mini-Dancon” i form af programpunkter før og efter selve generalforsamlingen – en model der fungerer nogenlunde til at skabe en dags fælles hygge omkring science fiction, når der ikke er ressourcer til at lave en egentlig kongres over en hel weekend. Desuden har foreningen igen i år haft en stand på BogForum, ligesom vi har sponsoreret Fantasticon og Niels Klim-prisen. I forbindelse med Fantasticon blev det også til to bogudgivelser med temaet steampunk: en originalantologi med danske tekster, redigeret af Knud Larn, og en antologi med oversatte tekster, redigeret af undertegnede.

Ligesom sidste år føler formanden trang til at takke de aktive, der får det hele til at køre: kasser, sekretærer, redaktører, korrekturlæsere, administratorer, webredaktører og flere andre slags bidragydere. Det er kun takket være betragtelige mængder af dette mere eller mindre usynlige arbejde, at vi overhovedet har en forening med møder, hjemmeside, tidsskrifter og bogudgivelser.

Det kan også gentages at vi har et nogenlunde stabilt medlemstal, vi har et højt aktivitetsniveau (især antallet af aktive taget i betragtning), og at vi gør alt hvad vi kan for at leve op til vores formålsparagraf om at udbrede kendskabet til science fiction i Danmark.

Desværre kan jeg også gentage fra sidste år, at vi står overfor flere udfordringer. Tilmed er den ene af dem – og nok den væsentligste – den svindende mængde aktivister, blevet mere kritisk. Bestyrelsesarbejdet og arbejdet med udgivelserne bliver efterhånden varetaget af så få hoveder, at de ikke længere kan bære alle de kasketter de har på. Det betyder – som det også gjorde sidste år – at der er aktiviteter, vi som forening må sige nej til at deltage i, fordi vi simpelthen ikke har tiden og arbejdskraften.

Situationen er blevet forværret og gjort mere akut af at vores bogredaktør Carl-Eddy, gerne vil af med nogle af alle sine kasketter. Det er fuldt forståeligt, og bestyrelsen arbejder i øjeblikket ret intenst på at finde frem til en ny måde at gøre tingene på, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det vil formentlig komme til at omfatte en anden form for distribution end vi har nu, men det er for tidligt at sige noget konkret om det. Det er dog sikkert, at vi ikke har kræfter til at fortsætte på præcis samme måde som hidtil.

Gennem de seneste 15 år har skiftende bestyrelser prioriteret bogudgivelser som aktivitet, uden dog at forsømme de øvrige. Det betyder at vi i den periode har udgivet mere end 100 bøger, skønlitteratur såvel som faglitteratur, dansk science fiction såvel som oversat, nye forfattere såvel som mere eller mindre glemte gamle. Der ligger stadig mange opgaver og venter på dette område; science fiction er enorm og spændende, og der er masser af formidle. Problemet med det udeblevne generationsskifte er imidlertid at det ikke er sikkert at en eventuel ny generation af aktivister vil det samme som den nuværende bestyrelse. Og man kan ikke bare sige at vi gerne vil have nogen der kan videreføre vores arbejde præcist sådan som vi har udført det. Hvis næste generation af aktive hellere vil lave noget andet, må vi i større eller mindre omfang acceptere det, for så vidt det stadig er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

Dette er imidlertid indtil videre det man med et lidt pudsigt udtryk, kalder et akademisk spørgsmål. For mængden af nye aktivister er behersket, hvilket muligvis igen hænger sammen med de øvrige udfordringer, der blev nævnt i sidste års formandsberetning: foreningens manglende synlighed og den (dermed forbundne?) lave mødedeltagelse. Der er selvfølgelig den mulighed, at det store flertal af medlemmerne er godt tilfreds med foreningen som en ”postordre-forening”, men det ville være rart at se nogle flere friske ansigter. Og synligheden er under alle omstændigheder noget, det ville være rart at få gjort noget ved – hvordan det så skal gøres. Det er ikke nogen trøst at problemet går flere årtier tilbage.

Nu skal det ikke være den rene elendighed alt sammen. Faktisk synes jeg at vi stadig gør et godt stykke arbejde, og at vi fortjener et skulderklap; at det så kun er os selv der kan give os det, må vi leve med.

Foreningen fylder faktisk 45 år i år, hvilket vi sådan set ikke regner med at markere på nogen særlig måde. Men jeg synes godt vi kan være lidt stolte af at have nået så langt, i et land hvor foreninger ellers ikke har nemt ved at holde sig kørende. Verden så meget anderledes ud i 1974, og der var brug for delvist andre indsatser. Og i den mellemliggende periode er det gået meget op og ned for foreningen, både med hensyn til medlemstal og aktiviteter. Der er nogle grundlæggende ting, der har eksisteret hele tiden, såsom medlemsmøder og tidsskriftet Proxima (der har derimod været perioder uden egentligt medlemsblad), men derudover har foreningen gjort meget forskelligt. Som formand kan jeg kun håbe, at SFC også vil eksistere om 45 år, og at den tids aktivister har hænderne fulde af arbejdet med den genre, vi alle elsker.

Novum-redaktøren var ikke til stede, men generalforsamlingen kunne konstatere at der var udkommet 4 numre af Novum som planmæssigt.

Proxima-redaktøren beretter at der er udkommet et nummer af Proxima siden sidste generalforsamling. Nummer 104 er på vej.

Bog-redaktøren beretter at der er kommet 8 titler siden sidste generalforsamling. Det drejer sig om Lige Under Overfladen 13, Underjordisk Himmel, Damphammeren, Krinoline & Kedsomhed, Kraften fra rummet, De første mennesker på månen, Kometen og Awang Dybets Vulkaner. Forventningen er ca. samme antal udgivelser i 2019.

3. Kassererens beretning

Kassereren fortæller at foreningens økonomi har det godt. Medlemstallet er nogenlunde konstant på omkring de 130 medlemmer, og har været en smule stigende den sidste årrække. Sammenlignet med 2017 er overskuddet markant mindre i 2018, men dette skyldtes at 2017 var et atypisk år, da der blev udgivet 4 romaner i 2017 som solgte rigtig godt. Revisoren havde bemærket at der var mangelfuld dokumentation på salg via MobilePay, hvilket kassereren lovede at rette op på fremover.

4. Godkendelse af regnskabet

Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet bliver fastholdt på 200kr.

6. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde forberedt to forslag.

  1. Punktet omkring valg af revisorer, §4.5.9. ændres til: Valg af revisor og evt. revisorsuppleant. Der var lidt debat omkring en revisorsuppleant skulle være påkrævet eller ej, men der var enighed omkring at bevare “evt.” da det gav mest mulig fleksibilitet til generalforsamlingen.
  2. Tilføjelse af tegningsregler. Nyt punkt §7.7: Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Kassereren forklarede behovet for klare tegningsregler, da det tidligere har givet udfordringer i forbindelse med at indgå aftaler med banker, betalingsservice og lignende. Generalforsamlingen var enige i nødvendigheden og formuleringen.

Selve afviklingen af vedtægtsændringer efter §9.2 gav en diskussion omkring præcis fortolkning og fristen på de 30 dage. Efter en debat omkring en ny formulering, blev generalforsamlingen enig om også at ændre denne paragraf til at give ekstra tid til at afvikle en urafstemning og en præcisering af hvordan skriftlige stemmer kan gives. Den nye formulering af §9.2 foreslås ændres til: Vedtægtsændringen skal endelig godkendes ved 2/3 majoritet ved en skriftlig urafstemning der skal være afviklet senest 60 dage efter generalforsamlingen. Ved skriftlig forstås også elektronisk.

Alle tre forslag vil samlet blive sendt til urafstemning.

7. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg i år: Niels og Andreas. Følgende medlemmer var på valg: Jeppe, Carl-Eddy og Richard. Alle tre blev genvalgt og Lise blev valgt ind i bestyrelsen. Følgende suppleanter blev valgt:

  1. Arne

  2. Johannes

  3. Flemming

9. Valg af revisor

Manfred Christiansen blev valgt som revisor.